«
»
banner01.jpg
Velkommen til Løkken Golfklub

Der er altid god stemning i Løkken Golfklub

Få en skøn golfoplevelse på vores golfbane

Forside
 
Klub Info
 
Banen
 
Gæster
 
Galleri
 
Klub I Klub
 
Turneringer
 
Sponsorer
 
Kontakt
 
Persondatapolitik
 
XM Golfring
 
Corona Nyt
 

Turneringer

 

Turneringsbetingelser

Løkken Golfklub følger, som hovedregel, altid DGU´s anbefalinger, så er du i tvivl kan du nærlæse, de til enhver tidende anbefalinger på linket herunder.

 

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/the-rules-of-golf-with-interpretations

 

1. TILMELDING til turneringer finder sted som anført i propositionerne for den enkelte turnering.

2. EFTERTILMELDING kan normalt kun finde sted, hvis der er afbud i samme handicapgruppe, som man selv spiller i.  Ved evt. overtegning til en turnering vil de overskydende deltagere blive registreret på en venteliste efter princippet "først til mølle”.

3. AFBUD efter at startlisten er sat op, skal ske direkte til turneringsledelsen eller kontoret. Afbud på selve spilledagen skal ske på tlf. nr. 98 99 26 57. Afbud skal ske senest 1 time før første start. Afbud herefter betragtes som udeblivelse. Hvis en deltager udebliver uden afbud, hæfter deltageren for den skyldige turneringsfee og kan ikke deltage i næste turnering før den er betalt.

4. STARTLISTEN opsættes 2 dage før en turnering. Startlisten kan forventes at ligge på Golfbox senest fredag middag.

5. MØDETID bør være 20 minutter før starttiden. Der betales turneringsfee til turneringsledelsen, og der udleveres scorekort. Greenfeespillere skal herudover betale greenfee på normal måde.

6. HANDICAPGRUPPER. Der spilles normalt i 4 grupper:

A-række: op til 20,0

B-række: 20,1 - 32,6

C-række: 32,7 - 43,0

D-række: 44,0 - 54,0

Turneringsledelsen har ret til at ændre i ovenstående inddeling for den enkelte turnering, idet der tilstræbes minimum 6 deltagere i en række, samt at turneringerne afvikles i tilnærmelsesvis lige store grupper.

Det handicap en spiller har, når tilmeldingsfristen til turneringen udløber, er afgørende for, om spilleren er berettiget til at deltage i den pågældende turnering/handicapgruppe. Hvis spillerens handicap på turneringsdagen falder uden for turneringen/handicapgruppen, skal spilleren alligevel deltage i den pågældende turnering/handicapgruppe og skal spille fra det laveste af følgende to handicaps: Spillerens øjeblikkelige handicap eller turneringens/ handicapgruppens maksimale handicap.

Juniorer deltager i de forskellige grupper på lige fod med de øvrige spillere, hvis intet andet er nævnt i propositionerne for den enkelte turneringer.

7. SCOREKORT: Scorekortet afleveres til turneringsledelsen straks efter runden, efter at det er kontrolleret og underskrevet. Der kan herefter ikke foretages rettelser i scorekortet.

8. TVIVLSPØRGSMÅL under turneringens afvikling skal forelægges turneringsledelsen straks efter turneringen og inden scorekortet afleveres.

9. KLAGER i forbindelse med turneringens afvikling eller eventuelle andre forhold i forbindelse med turneringen skal ske direkte til turneringsledelsen straks efter turneringen. Turneringsledelsens afgørelse er endelig. Ved afgørelsen af tvivlsspørgsmål følges bestemmelserne i DGU's anbefalinger for afvikling af klubturneringer. Klage over en afgørelse kan herefter kun ske skriftligt til DGU via klubben i henhold til DGU's bestemmelse.

10. AFGØRELSE VED LIGE RESULTATER sker i henhold til turneringsproportionerne, normalt efter handicapmetoden. Kan afgørelsen ikke ske efter handicapmetoden benyttes den matematiske metode.

Den matematiske metode betyder, at den spiller, som har scoret bedst på den sidste halvdel af turneringens huller, bliver vinder; d.v.s. bedst på sidste 36, 18 eller 9 huller. Hvis det ikke giver en afgørelse, så bedst på sidste 6, 3, eller til nød sidste hul.

For de sidste 9, 6, 3, 1 huller fratrækkes henholdsvis 1/2, 1/3, 1/6 og 1/18 af handicappet, evt. beregnet med en decimal. I Stablefordturneringer tælles points og i par-turneringer tælles + og -.

I turneringer, hvor spillerne er startet fra forskellige teesteder, anbefaler Golfreglerne, at de "sidste ni huller", "sidste seks huller", osv. anses for at være hullerne 10 - 18, 12 - 18 osv. Vinderne kan findes ved 'sudden death'. Hvilke huller der skal benyttes hertil udpeges på forhånd.

11. PRÆMIER: Normalt vil der være en præmie for hver 6 - 8 deltagere i en turnering. Såfremt præmievinderen ikke har mulighed for at deltage i præmieoverrækkelsen skal dette meddeles turneringsledelsen inden spilleren starter i turneringen. I modsat fald bortfalder præmien. Den kan ikke overdrages til den efterfølgende præmietager. Der skal være en meget vægtig grund til fraværet, for at spilleren kan få præmien uden selv at være til stede. Det er suverænt turneringsledelsen, der tager stilling hertil.

Præmier, der ikke er afhentet senest 1 måned efter en turnering, tilfalder klubben.

Juniorer under 18 år kan ikke vinde vin eller spiritus. Alternative præmier af samme værdi vil blive udleveret i stedet.

Vinder en spiller såvel brutto- som nettopræmie i samme turnering modtager spilleren alene bruttopræmien.

12. GOLF-CAR eller andet køretøj til transport af en spiller må benyttes under turneringen med mindre andet er meddelt i proportionerne. I sådanne tilfælde betragtes vogn ligesom udstyr og caddie i.h.t. golfreglerne.

13. MOBILTELEFON er nu tilladt, da de ofte bruget til scoreindtastning online.

14. LANGSOMT SPIL: Den normerede maksimale spilletid er 2 timer for hullerne 1-9 og 2 timer for hullerne 10-18. Et hold skal holde den på forhånd opstillede tidsplan for en runde på banen. Ved første væsentlige afvigelse fra tidsplanen gives der advarsel til holdet og systematisk tidtagning kan iværksættes. En spiller må efter en given advarsel maksimalt anvende 45 sek. til eet slag - udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren har mulighed for at slå. Såfremt en spiller i samme runde derefter forårsager utilbørlig forsinkelse, tildeles straf i følgende rækkefølge:

 1. gang: Et straffeslag / 2. gang: To straffeslag / 3. gang: Diskvalifikation.

15. BANELUKNING: Banen lukkes altid senest 1 time før start.  Ved start udelukkende på hul 1 åbnes banen straks efter sidste bold har slået ud. Ved start på såvel hul 1 som hul 10 åbnes banen så snart sidste bold, der er startet på hul 10, har slået ud på hul 1. Ved gunstart holdes banen lukket til alle spillere er i klubhuset.

16. GENERELT: Turneringsbetingelserne er gældende for alle turneringer i Løkken Golfklub, med mindre andet er anført i turneringspropositionerne for den enkelte turnering.

Turneringsudvalget

 

Spilformer

 

Amerikaner
Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul.
Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0.
Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0.
Er en spiller bedst og de tre andre lige, gives 9,1,1,1.
Er to spillere bedst og lige, gives 6,6,0,0.
Er tre spillere bedst og lige, gives 4,4,4,0
Er alle lige, gives 3,3,3,3.

Bermuda
Hulspilmatch, som gives et islæt af slagspil. Vindes et hul med 1 slag, bliver spilleren 1 up, vindes det med 2 eller flere slag, bliver spilleren 2 up. Fuld handicap­tildeling. Straffeslag tildeles efter slagspilregler.

Best-ball
Hulspil, hvor en spiller er oppe mod de to eller tre andre spilleres bedste bold på hvert hul. Fuld handicaptildeling som i three-ball. Må ikke forveksles med four-ball.

Bisque
Hulspilmatch, hvor handicapslagene ikke fordeles efter handicapnøglen, men kan tages, når spilleren ønsker det - inden green forlades. Han kan tage flere slag på samme hul.

Cross country
Slagspilturnering, hvor hullerne ikke spilles i normalt forløb, men ad den vej, spillerne finder bedst, idet en bane på 9 eller 18 huller "udlægges" af turneringsledelsen f.eks. således: 1. hul: fra 1. tee til 3. green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 7. tee til 13. green etc. Kaldes også ?Kryds og tværs?.

Eclectic parturnering
Turneringen spilles over 2-3 runder som slagspil eller stableford. Det bedste resultat på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18‑hullers eclectic resultat. Handicap tildeles med 3/4 af antal tildelte slag. Der rundes op/ned eller regnes med kvarte slag i slag­spil. Kan også spilles over mange runder over en tidsperiode. I så fald tildeles 1/2 antal tildelte slag, i slagspil med afslutningsdagens handicap.

Flagspil
Spilles som slagspil. Regn ud, hvor mange slag du har på banen (spillehandicap) og træk en fra, hver gang du slår et slag. Når du når nul, er din runde færdig og du planter dit flag der hvor din bold ligger. Vinderen er den spiller, som kommer længst med sit flag. Har du ikke brugt alle dine slag efter de første 18 huller, begynder du på en ny runde.

Four-ball
Kaldes ofte fejlagtigt Best-ball.
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Alle fire spiller deres egen bold. Den bedste score på hver side tæller som holdets score. Kan også spilles som en Four-ball aggregate. Her tæller begge spilleres score på hvert hul.

Four-ball and Aggregate
Denne match er en udvidelse af four-ball, idet både siden med den bedste bold vinder et point, og det bedste sammenlagte (aggregate) score vinder et point.

Foursome
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Greensome
Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14

Hallington
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5‑hul i 7 slag, opnår man 10 - 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4‑hul i 3 slag, opnår man 8 - 3 = 5 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

Hidden hole
Efter en slagspilsrunde udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller. En for­holdsmæssig del af handicappet fratrækkes. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering.

High and low
Spilles som four-ball med den tilføjelse, at også de to dårligste bolde sættes op mod hinanden. Der er således mulighed for at vinde et hul 2 up, hvis der spilles hulspil.

Hulspil
Hvert hul repræsenterer et point som der spilles om. Laveste score på hullet vinder hullet. Er scores ens, deles hullet. En match vindes af den spiller, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille. Ender matchen uafgjort, kan der spilles sudden death for at finde en vinder.

Københavner
Hulspilmatch mellem Tre spillere om 6 point.
Bedste nettoscore får 4 point, næste 2 og dårligste 0.
Er en spiller bedst og de to andre lige gives 4,1,1.
Er to spillere bedst og lige gives 3,3,0.
Er alle lige gives 2,2,2.
Undertiden aftales fra starten den regel, at hvis den bedste nettoscore er 2 eller flere slag bedre end den næst­bedste, får den bedste score alle 6 point. Handicaptildeling som i almindelig three-ball.

Kicker
I stedet for at få tildelt handicapslag har spilleren ret til at slå et hvilket som helst slag om, indtil han har brugt sine tildelte slag. Omslag skal slås, inden spilleren går frem til bolden.

Længste drive
Indlagt konkurrence, hvor det længste drive på et på forhånd udpeget hul, præmieres.

Mexican Scramble
Spilles ligesom en (Texas) Scramble, med den forskel at spilleren hvis slag lige er blevet brugt, ikke får lov at slå det næste.

Nassau
Turnering mellem 2, 3 eller 4 spillere om 3 point. Vinderen af de første 9 huller får 1 point, vinderen af de sidste får 1 point, og vinderen af hele turneringen får 1 point.

Nærmest hullet
Indlagt konkurrence, hvor det slag fra tee, der ender nærmest hullet på et bestemt eller flere par 3 huller, præmieres.

Par-turnering
Benævntes tidligere ?Bogey-turnering?. Der konkurreres mod hullets par. Opnås en nettoscore lig med hullets par, får man et 0. Opnås en nettoscore bedre end hullets par, får man et +. Opnås en nettoscore dårligere end hullets par får man et ‑. Sum af + og ‑ giver resultatet.

Round Robin
Pulje-turneringsform, hvor alle spiller mod alle i hulspilsmatcher. Den, der vinder flest matcher, er vinder. Walk-over tæller som sejr. Hvis kampen afvikles som three-balls, spares tid. Ved et større antal deltagere kan der spilles i flere puljer, idet puljevinderne mødes i en finalekamp eller finalepulje. Round Robin sikrer i modsætning til det sædvanlige cupsystem, at alle spillere får flere kampe, og at en enkelt dår­lig runde ikke bliver altafgørende.

Scotch el. Irish Twosome
Variant af Greensome. Par 3 hullerne spilles som i Greensome. På par 4 og par 5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold og herefter vælges hvilken bold, man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul. (Handicap som i Greensome). Kan spilles både som slagspil og hulspil. Kaldes undertiden ?Chapman? eller ?Pinehurst? - især hvis den spilles som mixed.

Scramble
Kaldes også "Texas Scramble". Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv. Det anbefales at tilføje den proposition, at samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).

Skins game 
Hulspil om pengepulje, hul for hul. Hver spiller indskyder et identisk beløb i en pulje på hvert hul. Vinderen af hullet får puljen, men der må kun være én vinder på hullet. Vindes hullet ikke af én og kun én spiller, går puljen videre til næste hul, hvor den øges med de nye indskud. Alle spillerne er med igen på næste hul om den samlede pulje, også de, der ikke var blandt de bedste på det foregående hul. Handicaptildeling som i three-ball.

Slagspil
Tæl dine slag på hvert hul og læg dem sammen efter runden. Spilleren der har brugt færrest slag vinder. Kan spilles uden handicap (?scratch?) eller med handicap, hvor spillehandicappet trækkes fra bruttoscoren for at få nettoscoren.

Snore turnering
Spilles uden handicap. I stedet får hver spiller en halv meter snor for hvert slag, som spillehandicappet giver. Under turneringen må spilleren flytte sin bold ‑ inden for banens grænser ‑ uden at tælle et slag, hvis et tilsvarende stykke af snoren afklippes. Når snoren er brugt, har spilleren anvendt sit handicap. Man kan ?snore? sin bold i hul. Turneringen spilles efter slagspilregler.

Stableford
Den mest udbredte spilform. Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag, opnås to point, Bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point svarer det til hans handicap.

Sunningdale
Hulspilmatch. Spilles uden handicap. En spiller skal, når han bliver 2 up, afgive slag på de følgende huller, så længe han er 2 (eller flere) up.

Three-ball
Hulspil mellem tre personer, hvor hver af spillerne spiller mod de to andre samtidigt. Spilleren med det færreste antal tildelte slag nulstilles, og de to andre spilleres slag udregnes herefter.

Threesome
To spillere spiller sammen mod én modstander. De tildeles gennemsnittet af deres tildelte slag og skiftes til at slå til bolden. Kan spilles både som slagspil og hulspil.

Tre-jerns turnering
Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal køller, f.eks. 3.

Ulvematch
Partnermatch med vekslende partnere, som spilles af fire spillere med hver sin bold. Handicaptildeling som i four-ball hulspil. Slag fordeles efter handicapnøglen. På 1. hul trækkes der lod om honnøren og rollen som ?ulv?. På de følgende huller er det spilleren med laveste nettoscore på det foregående hul, der er ulv.
Efter selv at have drivet, iagttager ulven de øvriges tee-shots. Efter hvert slag, må ulven vælge den person, som lige har drivet, til sin partner på hullet. Forlader ulven tee­stedet uden at have valgt partner, er han ?ensom ulv?. Vælger ulven en partner, spiller de to par om et point. Parret med den laveste sammenlagte nettoscore på hullet får hver +1 point mens modstanderne får ?1 point hver.
Hvis der er en ensom ulv, er pointregnskabet anderledes, idet den ensomme ulv så spiller om +/-2 point mod hver af de tre andre spillere. Eks: Vinder den ensomme ulv over to af spillerne, men deler med den tredje, får ulven +4, hver af de to får ?2, og den sidste får 0.
En netop udnævnt partner kan ? inden næste spiller slår ud - afslå at blive partner. Han overtager så rollen som ensom ulv på hullet. Spilleren med færrest point efter 16. hul er ulv på 17. hul og spilleren med færrest point efter 17. hul er ulv på 18. hul. I tilfælde af lighed er spilleren, som har højest handicap - men ikke slag på hullet - ulv.
For de rutinerede: De point, der som følge af et delt hul ikke uddeles, falder normalt bort; men øvede ulvespillere kan spille med følgende regel: Deles et hul, bæres de ikke uddelte point videre til næste ikke-ensom-ulv-hul, hvor indsatsen dermed øges. Delte ensom-ulv-point bæres også med over til næste ikke-ensom-ulv-hul, hvor alle fire spillere så spiller om dem. Der bliver aldrig overført ekstra point til ensom-ulv-huller. 

 

 

Løkken Golfklub

Vrenstedvej 226 | 9480 Løkken | Tel.: +45 9899 2657 | info@loekken-golfklub.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.